Thau, rỗ, giỏ, sọt, sóng, cần xé

Hộp đựng thực phẩm, camen, hộp cơm